1.2727272727273 1 1 1 1 1 امتیاز 1.27 (22 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقالات پذيرفته شده پوستري ، طَي روزهاي برگزاري كنفرانس إز سوي نويسندگان مقالات ارائه مي شود.
بنا به إعلام هيات اجرايي كنفرانس، پوستر مقالات به صورت يكنواخت إز سوي هيات اجرايي تهيه شده و در محل برگزاري نصب مي شود.
پذيرفته شدگان مقالات پوستري لازم است خلاصه مقاله خود را در ٤ صفحه A4 بر روي سربرگ اختصاصي كنفرانس (أينجا) پرينت كنند و در زير پوستر خود نصب كنند.
شايان ذكر است پوستر مقالات به ترتيب شماره مقالات إز سمت راست لابي همكف سالن برگزاري نصب شده است. نويسندگان مقالات بايد در ساعات استراحت كنفرانس در كنار مقالات خود حاضر شوند و مقاله خود را به شركت كنندگان ارائه كنند.
نصب خلاصه مقالات در زير پوسترها إلزامي است و صدور گواهي پذيرش مقالات ، منوط به رعايت موارد ذكر شده در اين اطلاعيه است.
گفتني أست گواهي مقالات پوستري روز دوم كنفرانس ، إز سوي هيات اجرايي اهدا مي شود.

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co