2.3333333333333 1 1 1 1 1 امتیاز 2.33 (6 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استفاده از روش Pay-As-You-Drive و Pay-At-The-Pumpدر تعیین حق بیمه و عوارض اتومبیل و تأثیر آن بر ایمنی ترافیک

بررسی بازار حمل و نقل ریلی باري در شرکت راه آهن جمهوري اسلامی ایران با استفاده از دیدگاه سیستم دینامیکی

امکان سنجی معابر شهري براي مسیر دوچرخه سواري

بررسی آثار شمارشگرهاي معکوس چراغهاي راهنمایی بر عملکرد رانندگان

ضرورت یکپارچه سازي مدیریت معابر شهري جهت بهینه نمودن ارائه خدمات با ذکر نمونه درشهرداري منطقه 8 تهران بعنوان منطقه کارگاهی پایلوت

مدل ارزیابی فنی و اقتصادي عملکرد سیستم هاي اتوبوس تندرو و قطار سبک شهري در کلان شهرهاي ایران(مطالعه موردي:تهران)

مکانیابی گذرگاه عرضی غیر همسطح عابر پیاده با استفاده از نرم افزار ARCGIS در شبکه هاي ترافیکی درون شهري

Evaluation of a vehicle powertrain fitness to applicationusing driving cycle byMonte Carlo method

A Behavioral Freight Microsimulation in U.S

مدلهاي پیشبینی فراوانی انواع تصادفات خسارتی در تقاطع هاي چهار شاخه چراغدار درون شهري

مطالعه تطبیقی سیستمهاي هوشمند مدیریت ناوگان؛ بررسی مدیریتی، فنی و اقتصادي؛ مطالعه موردي ناوگان تاکسیرانی شهر تهران

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co