3.9811320754717 1 1 1 1 1 امتیاز 3.98 (53 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Integrating Landscape, Ecology and Urbanism in Urban Transportation Corridors Planning and Design: Measuring Infrastructure Sustainability in Melbourne’s EastLink

بررسی اثرات شکل الگوي شبکه در پارامترهاي عملکردي ترافیک معابر

تحلیل روابط میان پارامترهاي ماکروسکوپیک جریان ترافیک در شرایط مختلف، مطالعه موردي آزادراه قم- تهران

مدیریت ترافیک و اعمال بهتر قوانین با استفاده از تابلوهاي سرعت مجاز متغیر Variable Speed Limit) VSL)

پیش بینی مقصد با استفاده از رفتارهاي گذشته راننده و پیشنهاد بهترین مسیر با در نظر داشتن ترافیک لحظه ایی

تحلیل سه بعدي مسافت دید توقف در ترکیب قوس افقی و قوس قائم شبیه سازي SPLINE شده با توابع

یک مدل انتخاب شیوه سفرهاي تحصیلی کودکان دبستانی بر اساس متغیرهاي فرهنگی (مطالعه موردي شهر رشت)

کاربرد تابع جریمه پویا در حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی با محدودیت ظرفیت ناوگان

مدلسازي پیش بینی فراوانی تصادفات در معابر شریانی شهري (مطالعه موردي؛ شهر تهران)

شناسایی سیاست هاي موثر بر سیستم اشتراك دوچرخه در شهر تهران

اثرات سیستم حمل و نقل بر هزینه سلامت دانش آموزان

بررسی تأثیر سیاست هاي قیمت گذاري تراکم و بهبود ناوگان اتوبوس رانی بر رفتار انتخاب وسیله ي شاغلین محدوده زوج-فرد تهران

مشاهده حامیان
All Rights Reserved For ICTTE © 2018
Powered By Pardisan Co