3.29 1 1 1 1 1 امتیاز 3.29 (50 رای ها)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عنوان کارگروه: حمل و نقل همگانی

مدیر گروه: آقای دکتر حبیب اله نصیری

عنوان کارگروه: سیستم های هوشمند حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر سیدمهدی تشکری هاشمی

عنوان کارگروه: برنامه ریزی حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر شهریار افندی زاده

عنوان کارگروه: ایمنی ترافیک و ریسک

مدیر گروه: آقای دکتر کمال شعار

عنوان کارگروه: حمل و نقل و توسعه پایدار

مدیر گروه: آقای دکتر یوسف حجت

عنوان کارگروه: مهندسی ترافیک

مدیر گروه: آقای دکتر حمید کتابی

عنوان کارگروه: اقتصاد حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر علی خاکساری

عنوان کارگروه: مدیریت سیستم های حمل و نقل

مدیر گروه: آقای دکتر امیررضا ممدوحی

عنوان کارگروه: آموزش و فرهنگ سازی ترافیک

مدیرگروه داوری مقالات: آقای دکتر علیرضا اسماعیلی

عنوان کارگروه: قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک

مدیر گروه: آقای دکتر محسن انصاری

عنوان کارگروه: حمل و نقل غیرموتوری

مدیر گروه: جناب آقای دکتر برگ گل

عنوان کارگروه: طراحی هندسی معابر

مدیر گروه: آقای دکتر علی منصورخاکی